sidhuvud mobil

Säkerhetsglas & personsäkerhet

Säkerhetsglas skyddar dig och din familj Säkerhetsglas skyddar dig och din familj
Från och med 2013 så är det lag på att vidta lämpliga åtgärder för att undvika personskador på glaspartier som sitter lägre än 0,6 meter från golvninvå. Detta gäller både vid nybyggnation samt fönsterbyte i befintlig byggnad.

Nedan följer utdrag ur Boverkets anvisningar i BBR19. Läs mer på Boverkets hemsida.

8:35 Glas i byggnader
Glasytor som är oskyddade och så placerade att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. Glasytor och infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.

8:352 Skydd mot fall genom glas
Glasytor ska utformas så att risken för att falla ut genom glasytan begränsas.

Allmänt råd
Risk för fall kan anses föreligga då
– fallhöjden är mer än 2,0 meter till underliggande mark eller golv och
– avståndet mellan glasytans underkant och golvet är mindre än 0,6 meter.
Laminerat säkerhetsglas enligt avsnitt 8:353, räcke eller motsvarande kan fungera som skydd.
  • AlfaFönster erbjuder: laminerat säkerhetsglas

8:353 Skydd mot skärskador
Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas.

Allmänt råd
Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst klass 1(C)2 eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas i
– glasräcken,
– glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter,
– glasytor i enskilda bostadslägenheter om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter,
– glasytor i andra utrymmen där barn kan vistas än bostäder om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,8 meter. Glasytor i dörrar i skolor och förskolor bör dock ha härdat eller laminerat glas om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter. I de fall en dörr eller ett parti glasas med små rutor kan glas som inte klassas som säkerhetsglas användas.
  • AlfaFönster erbjuder: laminerat säkerhetsglas

Barnsäkerhetsbeslag i fönster och altandörrar
8:23 Skydd mot fall från höjder
   8:10:12 Öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt

I utrymmen där barn kan förväntas vistas utan ständig tillsyn av vuxna ska öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt förses med säkerhetsanordningar enligt avsnitt 8:231, om det inte finns synnerliga skäl. (BFS 2011:26).
  • AlfaFönster erbjuder: barnsäkra handtag med nyckel eller knapp

Kontakta oss gärna med era önskemål och frågor så hittar vi en bra lösning tillsammans!